ข่าวสถานการณ์ชายแดนใต้ข่าวในประเทศ

BRN เตือน!!! หยุดพฤติกรรมการเป็นสายลับ

Tetaplah pendirian Organisasi

Mengedologikan rakyat

Haramkan menjadikan tali barut tenaga Kafir Siam dengan sengaja atua tidak pon

จงยึดมั่น จุดยืนขององค์กร อุดมการณ์ และประชาชน ห้ามเป็นสายลับให้กับรัฐไทย ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

Amri: Perak

Credit: Fanpage——->BRN Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani