Author: Aka

ข่าวต่างประเทศ

ยูเครนยังคงโจมตีรัสเซียด้วยวิธีการทางทหาร การก่อการร้าย และการก่อวินาศกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 16 พ.ย.66 สื่อ

Read More