ข่าวต่างประเทศ

อาเซียนหารือการยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานในภูมิภาค

เมื่อ 23 พ.ย.66 เว็บไซต์ asean.org รายงานว่า ที่ประชุม จนท.อาวุโสแรงงานอาเซียน (ASEAN Senior Labour Officials Meeting-SLOM) ครั้งที่ 19 จัดขึ้นในวันเดียวกัน ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน เพื่อทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน รมว.แรงงานอาเซียน ห้วงปี 2564-2568 (ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2021-2025) และปฏิญญาอาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวในสถานการณ์วิกฤต (ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการจัดวางและคุ้มครองชาวประมงข้ามชาติ (ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers) และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในอาเซียน (ASEAN Declaration on Portability of Social Security Benefits for Migrant Workers in ASEAN) นอกจากนี้ ลาวในฐานะประธานอาเซียนปี 2567 ย้ำลำดับความสำคัญของภาคแรงงาน โดยจะมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization-ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration-IOM) และสถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาของเกาหลีใต้ (Korean Research Institute of Vocational Education and Training-KRIVET) ภายใต้แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง